Nobel B.V.

Achthovenerweg 15E, 2351 AX Leiderdorp
+31 (0)85 130 43 55
info@nobel.nl nobel.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer: 68630778
Algemene Voorwaarden geldig per: 01-02-2020

 

 

 

ARTIKEL 1 Definities

 

In deze Overeenkomst worden de navolgende – steeds met een beginhoofdletter geschreven – begrippen, ongeacht of deze in enkelvoud of in meervoud worden gebruikt, gedefinieerd als volgt:

 

1.1   Aanbieder: De Klant die Apparatuur ter verkoop en/of overname aanbiedt aan Nobel B.V.

 

1.2   Accounts: Het aantal gebruikers van Klant dat recht heeft op toegang tot en gebruik van de Software en/of Hardware.

 

1.3   Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Nobel B.V.

1.4   Apparatuur: Alle Hardware en Hardware Klant.

 

1.5   Beheersdiensten: technisch beheer van Hardware Klant en/of Derden Software door Nobel B.V., als nader in de Overeenkomst gespecificeerd. Onder beheer valt geen functioneel beheer.

 

1.6   Bijlage: Bijlagen bij de Overeenkomst die daarvan onlosmakelijk deel uitmaken.

 

1.7   Data: alle gegevens en bestanden die door Klant worden verwerkt.

 

1.8   Derden Software: programmatuur van derden, waartoe Klant direct een gebruiksrecht verkrijgt via een derde of eigen programmatuur waarvan Klant zelf rechthebbende is.

 

1.9   Diensten: alle in de Overeenkomst gespecificeerde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Hosting Diensten, Beheersdiensten, Professional Services, Onderhoud en Trainingen.

 

1.10  Documentatie: alle in het kader van de Diensten aan Klant verstrekte Documentatie of materiaal, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische handleidingen, systeem-, gebruikers-, en installatiehandleidingen, cursusmateriaal en/of andere Documentatie, waaronder Documentatie met betrekking tot Software en Hardware.

 

1.11  Hardware: servers, Hardware en overige (rand-)Apparatuur in eigendom en/of in beheer van Nobel B.V., die door Nobel B.V. worden gebruikt om de Diensten te verrichten. Onder Hardware valt geen Hardware Klant.

 

1.12  Hardware Klant: servers, Hardware en overige (rand-) Apparatuur, in beheer van en/of in eigendom van Klant.

 

1.13  Servicedesk: punt waar Klant per telefoon en/of per e-mail bij Nobel B.V. terecht kan voor Meldingen.

 

1.14  Hosting Diensten: Hosting en technisch beheer van Hardware en Software ten behoeve van Klant door Nobel B.V., als nader in de Overeenkomst gedefinieerd.

 

1.15  Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals

 

auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, Databankenrechten alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

 

1.16  Klant: De rechtspersoon die met Nobel B.V. de Overeenkomst sluit.

 

1.17  Materialen: softwarematige hulpmaterialen van Nobel B.V., benodigd voor het kunnen leveren van de Diensten, zoals bijvoorbeeld monitoring Software. De Materialen (kunnen) worden geïnstalleerd op Hardware (Klant).

 

1.18  Meerwerk: alle door Nobel B.V. te verrichten werkzaamheden en/of prestaties die buiten de inhoud en/of omvang vallen van de in de Overeenkomst(en) specifiek beschreven werkzaamheden.

 

1.19  Melding: de Melding van een Storing door Klant bij de Servicedesk.

 

1.20  Onderhoud: naar het oordeel van Nobel B.V. noodzakelijk Onderhoud van Hardware en/of Software.

1.21  Ondersteuning: beperkte, eerstelijns Ondersteuning per telefoon en/of per e-mail door de Servicedesk van Nobel B.V. aan Klant met betrekking tot Software, Hardware, Derden Software en/of Hardware Klant. Tweedelijns Ondersteuning op locatie wordt beschouwd als Professional Services.

 

1.22  Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Nobel B.V. en Klant inclusief alle Bijlagen die ziet op de door Nobel B.V. te leveren Dienst(en).

1.23  Partij: Nobel B.V., Klant of Aanbieder.

 

1.24  Producten: nieuwe of gebruikte Hardware, Software en Derden Software die Nobel B.V. aanbiedt en de Klant van Nobel B.V. koopt en daarvan eigenaar wordt (Hardware Klant).

 

1.25  Professional Services: aanvullende Diensten op gebied van: IT-consultancy en advies en projectmanagement, IT-beheer en Onderhoud, IT-processen, IT-architectuur, Hardware en Software, Hosting en cloud Diensten die Nobel B.V. op basis van ‘time en material’ aanbiedt, als nader in de Overeenkomst gespecificeerd.

 

1.26  Service Window: de periode dat Nobel B.V. Onderhoud verricht, waaronder begrepen Onderhoud in verband met een noodsituatie.

 

1.27  Software: alle softwareprogramma’s onder de Diensten waartoe Klant een gebruiksrecht krijgt van Nobel B.V. als nader bepaald in de Overeenkomst. Onder Software vallen zo mogelijk Materialen, maar niet Derden Software.

 

1.28  Storing: het (i) niet beschikbaar zijn van de Dienst en/of, (ii) het niet functioneren van de Software, Derden Software, Hardware en/of Hardware Klant - in overeenstemming met de bijbehorende, schriftelijk kenbaar gemaakte specificaties.

 

1.29  Trainingen: de door Nobel B.V. verzorgde Trainingen, cursussen en opleidingen op gebied van: IT-advies en projectmanagement, IT-beheer en Onderhoud, IT-processen, IT-architectuur, Hardware en Software, Hosting en cloud Diensten, als nader in de Overeenkomst gespecificeerd.

 

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid

 

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en voorstellen van Nobel B.V. alsmede op de Overeenkomst, rechtshandelingen van Nobel B.V. en alle andere overeenkomsten waarbij Nobel B.V. Partij is, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen schriftelijk is afgeweken. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

2.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de inname en verwerking van Apparatuur die door een Klant wordt aangeboden op basis van een Overeenkomst met Nobel B.V. Al hetgeen ter zake in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen geldt in voorkomend geval als een beding mede gemaakt ten behoeve van Nobel B.V.

 

2.3     Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Nobel B.V. slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

 

2.4   Indien de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met of afwijken van één of meer bepalingen uit de Overeenkomst, prevalerende bepalingen uit de Overeenkomst enkel indien en voor zover de Overeenkomst expliciet en nadrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden afwijkt.

 

2.5     Door Klant gehanteerde Algemene (inkoop)Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en voorstellen van Nobel B.V., de Overeenkomst of enige andere Overeenkomst waarbij Nobel B.V. Partij is, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Nobel B.V. zijn aanvaard. In het geval dat zowel de Algemene Voorwaarden als de Algemene Voorwaarden van Klant van toepassing zijn, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

 

2.6     Partijen zullen te allen tijde duidelijk maken dat zij handelen als onafhankelijke, zelfstandige Partijen op eigen naam en voor eigen risico. Partijen zijn niet bevoegd om namens elkaar overeenkomsten aan te gaan of namens elkaar verplichtingen dan wel aansprakelijkheden aan te gaan jegens derden. De Overeenkomst beoogt dan ook op geen enkele wijze een rechtsverhouding te scheppen die verder gaat dan de rechten en verplichtingen die Partijen in de Overeenkomst jegens elkaar aangaan. In het bijzonder, doch niet daartoe beperkt, beoogt de Overeenkomst geen joint venture, agentuur of arbeidsrelatie te creëren.

 

ARTIKEL 3 Aanbod en aanvaarding

 

3.1   Alle door Nobel B.V. gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk expliciet anders is bepaald. Nobel B.V. is op elk moment voor aanvaarding van de aanbieding of offerte van Nobel B.V. door Klant gerechtigd de aanbieding en/of offerte te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig voor de duur van de op de aanbiedingen en in de offerte vermelde periode. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, zijn offertes en aanbiedingen geldig voor een periode van veertien (14) dagen.

 

3.2     De van de aanbiedingen en/of offertes deel uitmakende gegevens (zoals Documentatie, tekeningen, afbeeldingen, Materialen, technische beschrijvingen en voorbeelden) zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld, maar niet bindend voor Nobel B.V. Nobel B.V. staat het vrij wijzigingen door te voeren voor zover deze noodzakelijk of wenselijk zijn vanwege technische redenen.

 

3.3     Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Nobel B.V. verstrekte gegevens waarop Nobel B.V. de aanbieding en/of offerte baseert. Indien deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, kan Nobel B.V. zich erop beroepen dat de offerte met terugwerkende kracht komt te vervallen. Mocht de Overeenkomst reeds tot stand zijn gekomen, is Nobel B.V. gerechtigd deze op grond van dwaling per direct te vernietigen.

 

3.4   Een Overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke (waaronder begrepen per e-mail) onvoorwaardelijke bevestiging door Klant van de gehele offerte van Nobel B.V., inclusief de bevestiging van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De directie van Nobel B.V. komt het recht toe reeds door Klant aanvaarde offertes niet goed te keuren, waarmee deze komen te vervallen. Een Overeenkomst wordt eveneens geacht te zijn tot stand gekomen indien Nobel B.V. met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien bij het leveren van Producten verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt, treedt de verkoopfactuur in plaats van de schriftelijke opdrachtbevestiging.

 

3.5     Ook indien een Overeenkomst tussen Nobel B.V. en Klant reeds tot stand is gekomen door aanbieding en aanvaarding, bindt deze Nobel B.V. niet in het geval door Nobel B.V. (abusievelijk) onder de inkoopprijs is geoffreerd, ook als Klant dit niet wist.

 

3.6     Nobel B.V. heeft het recht, indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van Diensten niet tot een Overeenkomst leidt, alle kosten die Nobel B.V. heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Klant in rekening te brengen.

 

3.7     Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op het moment van verzending, tenzij het tegendeel door Klant wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering toegankelijkheid problemen met betrekking tot de e-mailbox en/of randapparatuur van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

ARTIKEL 4 Product inventarisatie en Levering van Producten

 

4.1     Nobel B.V. kan op verzoek van Klant een inventarisatie maken van de benodigde en of gewenste IT-oplossing. Hoewel Nobel B.V. zich zal inspannen de inventarisatie en/of advieswerkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt Nobel B.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid.

 

4.2.    Nobel B.V. kan bij een inventarisatie en advies uitgaan van de aan haar door Klant of derden verstrekte informatie. Nobel B.V. heeft ter zake geen onderzoeksplicht.

 

4.3     Alle door Nobel B.V. opgegeven leveringstermijnen gelden als benaderingen en zijn in geen geval als fatale termijnen te

Geldig per: 01-02-2020 beschouwen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

4.4     Nobel B.V. is gerechtigd de levering op te schorten zolang Klant jegens Nobel B.V. niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Klant alsnog deze verplichtingen is nagekomen, of Nobel B.V. de Overeenkomst wegens wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) heeft ontbonden, in welk geval Klant tot vergoeding van de schade gehouden is.

 

4.5     Indien en voor zover Nobel B.V. om welke reden dan ook in redelijkheid duurzaam niet tot (deel)levering in staat is, is zij gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot betaling van enige boete of vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

 

4.6     De levering van Producten geschiedt af magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van Nobel B.V.

 

4.7   De door Nobel B.V. te leveren Producten kunnen door Nobel B.V. worden vervoerd voor rekening en risico van Klant. De keuze van de wijze van transport wordt door Nobel B.V. bepaald tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nobel B.V. heeft geen verantwoordelijkheid de Producten tijdens het vervoer te verzekeren, tenzij Klant dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor rekening van Klant.

 

4.8     Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de bijkomende kosten zoals in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen voor rekening van Klant.

 

4.9     Nobel B.V. behoudt zich het recht voor in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

 

4.10   Indien bestelde Producten in het magazijn van Nobel B.V. zijn aangekomen maar op verzoek van Klant tijdelijk aldaar dienen te worden opgeslagen, is Nobel B.V. gerechtigd betaling voor de betreffende zaken te verlangen. Nobel B.V. is in voorkomend geval tevens gerechtigd kosten voor opslag bij Klant in rekening te brengen. Producten als hiervoor bedoeld worden voor risico van Klant opgeslagen. Nobel B.V. is niet gehouden om met een opslag als hiervoor bedoeld akkoord te gaan en kan te allen tijde aan Klant laten weten dat deze de Producten dient op te halen.

 

ARTIKEL 5 Productprijzen

 

5.1.   De door Nobel B.V. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af werkplaats, -fabriek, -magazijn of winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.

 

5.2.   Nobel B.V. heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor Materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen, die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de Overeenkomst, aan Klant te berekenen. Klant is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de Overeenkomst te ontbinden, indien in redelijkheid gesteld kan worden dat Klant, ware de hogere prijs reeds bekend geweest bij de totstandkoming van de Overeenkomst, niet tot het sluiten van de Overeenkomst was overgegaan.

 

ARTIKEL 6 Zekerheid en eigendomsvoorbehoud

 

6.1     Nobel B.V. is gerechtigd alvorens te leveren een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Klant te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien leverancierskrediet is bedongen. Weigering van Klant om de verlangde zekerheid te stellen geeft Nobel B.V. het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Nobel B.V. tot vergoeding van de schade die zij dientengevolge lijdt en zonder enige verplichting van vergoeding van schade van Klant.

 

6.2     Nobel B.V. behoudt het eigendom van alle door Nobel B.V. aan Klant geleverde Producten, zolang Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de geleverde Producten, waaronder begrepen vorderingen ter zake van eventueel verschuldigd geworden boetes, rentes en kosten, heeft voldaan.

 

6.3     In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Klant zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Nobel B.V. een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door Nobel B.V. aan Klant geleverde Producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Nobel B.V. op Klant, uit welke hoofde dan ook.

 

6.4     Zolang vaststaat, dat het eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op Klant, is deze niet gerechtigd het geleverde Product -dan wel onderdelen daarvan- door te verkopen, of ter beschikking van derden te stellen, aan derden in pand te geven of op enig andere wijze de geleverde zaken te bezwaren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nobel B.V.

 

ARTIKEL 7 Productgarantie

 

7.1     Op de Apparatuur die door Nobel B.V. van een fabrikant is betrokken, zijn voor zover aanwezig, uitsluitend de garantiebepalingen van fabrikant van toepassing.

 

7.2     Op door Nobel B.V. ingekochte en aan Klant verkochte gebruikte Apparatuur wordt door Nobel B.V. geen enkele garantie verleend en geen enkele aansprakelijkheid voor schade aanvaard, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruikte Apparatuur wordt in beginsel zonder Software geleverd. Indien gebruikte Apparatuur met een besturingssysteem wordt geleverd, is Nobel B.V. nimmer gehouden daarbij een handleiding of andere zaken te leveren.

 

7.3     Indien en voor zover Nobel B.V. uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst of op de factuur garantie heeft verleend, geldt aanvullend dat elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Nobel B.V. wijzigingen in of aan de Apparatuur zijn aangebracht, die naar de mening van Nobel B.V. de normale werking en betrouwbaarheid van de Apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Nobel B.V. geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Nobel B.V. aan het Product reparaties zijn verricht.

 

7.4     Bedrijfsschade, gevolgschade of andere hier niet met name genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede ingeval van nalatigheid of ondeskundige behandeling door de Klant, waaronder in ieder geval waterschade en valschade wordt begrepen, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

7.5     De kosten en risico's van transport naar en van de werkplaats van Nobel B.V. zijn voor rekening van Klant.

 

7.6     Nobel B.V. verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door haar aan Klant ter beschikking gestelde of geleverde Software. Nobel B.V. garandeert niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel van de Software. Alle Software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en de prestatie van de Software ligt bij Klant. Indien en voor zover de Software door Nobel B.V. van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen - voor zover aanwezig - van die leverancier of de fabrikant van toepassing.

 

7.7     Nobel B.V. is niet verplicht reparaties op gebruikte Apparatuur uit te voeren. In het geval Nobel B.V. een garantie heeft gegeven op gebruikte Apparatuur, zal zij in elk geval volledig aan haar garantieverplichtingen hebben voldaan indien zij vervangend werkend Apparatuur ter beschikking heeft gesteld die in redelijke mate aan dezelfde specificaties voldoet als de ondeugdelijke Apparatuur. Nobel B.V. is nimmer gehouden gebruikte Apparatuur terug te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs.

Geldig per: 01-02-2020

 

7.8     Nobel B.V. is in geen geval verplicht garantie te verlenen op gebruikte Apparatuur die onder de benaming: “koopjes” wordt aangeboden. Ook indien Nobel B.V. uitdrukkelijk garantie heeft verstrekt op gebruikte Apparatuur die onder de benaming “koopjes” is verkocht, kan geen enkele aanspraak worden gedaan op vervanging, prijskorting of reparatie met betrekking tot batterijen of accu’s behorend bij die betreffende Apparatuur.

 

7.9     Geen garantie of vergoeding wordt gegeven ten aanzien van de verpakkings- en verzendkosten voor reparaties, Software installatiekosten, Data herstelkosten, Dataverlies, waterschade, valschade en iedere andere vorm van indirecte schade.

 

7.10   Op onderdelen en accessoires waar de gebruikswijze invloed heeft op het slijtageproces, wordt een beperkte garantie van 3 maanden verstrekt. Dit betreft onder andere de batterij, het toetsenbord, de muis en de oplader.

 

ARTIKEL 8 Service- en onderhoudswerkzaamheden

 

8.1     Nobel B.V. zal service en Onderhoud overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.

8.2    Service en Onderhoud betreft uitsluitend de Hardware.

 

8.3     Indien Apparatuur om welke reden dan ook wordt afgegeven voor onderzoek is Nobel B.V. gerechtigd onderzoekskosten in rekening te brengen. Indien Klant de door haar afgegeven ICT-Apparatuur niet binnen 60 dagen nadat Apparatuur is gerepareerd, dan wel een onderzoek is afgerond en dit aan Klant is kenbaar gemaakt, door Klant is afgehaald, is Nobel B.V. gerechtigd de Apparatuur af te voeren en daarvoor eventuele kosten bij Klant in rekening te brengen. Eventuele opslagkosten komen voor rekening van Klant.

 

8.4     Alle door Nobel B.V. bij de service en Onderhoud gebruikte Apparatuur, Software en ander Materialen blijven eigendom van Nobel B.V., behoudens in geval Klant voor deze Apparatuur, Software en andere Materialen een vergoeding betaalt aan Nobel B.V.

 

8.5     Nobel B.V. kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service of Onderhoud. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Klant geldende procedures tot gevolg hebben, zal Nobel B.V. Klant hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van verandering voor rekening van Klant.

 

8.6     Indien service- en of onderhoudswerkzaamheden worden verricht uit hoofde van een door Nobel B.V. uitgegeven service-/onderhoudskaart gelden de Voorwaarden als omschreven bij afgifte van deze kaart.

 

ARTIKEL 9 Inname en verwerking van Producten

 

9.1   Nobel B.V. kan bij de uitvoering van haar opdrachten afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde Apparatuur innemen. Zij kan zulks doen met het oogmerk deze Apparatuur aan te bieden ter afvalverwerking c.q. recycling, onverminderd het hierna bepaalde.

 

9.2     Indien en voor zover er met een eventuele afvalverwerking c.q. recycling samenhangende kosten bij Nobel B.V. in rekening worden gebracht, is Nobel B.V. gerechtigd deze aanvullend aan Klant in rekening te brengen. Dit is eveneens van toepassing op transportkosten in verband met afvalverwerking c.q. recycling.

 

9.3     Nobel B.V. kan tevens al dan niet afgeschreven, althans te vervangen, althans niet meer in gebruik zijnde Apparatuur opkopen. Klant verklaart in voorkomend geval bevoegd te zijn tot verkoop van de betreffende Apparatuur. Nobel B.V. is niet gehouden deze bevoegdheid te controleren, noch is zij gehouden te controleren of de ter koop aangeboden Apparatuur één op één correspondeert met de aan haar door Klant daadwerkelijk afgegeven Apparatuur. Nobel B.V. is niet gehouden door Klant afgegeven Apparatuur terug te leveren, ongeacht of betaling voor de betreffende Apparatuur door Nobel B.V. al dan niet reeds heeft plaatsgevonden. Het staat Nobel B.V. vrij aan haar door Klant als hiervoor bedoeld afgegeven Apparatuur, door te verkopen en te leveren, deze Apparatuur aanbieden ter afvalverwerking c.q. recycling of deze aan te bieden aan goede doelen.

 

9.4     Waardes en of prijsopgaven voor op te kopen c.q. in te nemen Apparatuur, zoals door Nobel B.V. gepubliceerd op het internet of overigens door haar vermeld zijn indicatief en gelden niet als bindend bod.

 

9.5     Een bod uitgebracht door een werknemer van Nobel B.V. boven een belang van € 10.000, geldt als niet rechtsgeldig uitgebracht als dit niet is ondertekend door de bestuurder van Nobel B.V.

 

9.6     In het geval Nobel B.V. op enig moment een offerte heeft uitgebracht voor de aankoop van Apparatuur en zich tussentijds prijs verlagende omstandigheden voordoen, is Nobel B.V. gerechtigd haar prijsaanbod aan te passen en haar eerdere bod niet langer gestand te doen. Het staat de Klant en Aanbieder van de op te kopen Apparatuur in voorkomend geval vrij zijn aanbod in te trekken.

 

9.7     Klant dient alle Apparatuur vrij van Data, waaronder begrepen persoonsgegevens, aan Nobel B.V. te leveren.

 

Indien en voor zover er toch enige Data op de Apparatuur aanwezig is, zal Nobel B.V. zich inspannen om deze Data van ingenomen Apparatuur te verwijderen. Hoewel Nobel B.V. voor de verwijdering hiervan geavanceerde en goedgekeurde Software gebruikt, is Nobel B.V. niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig verwijderen van Data en klantkenmerken van alle ingenomen Apparatuur, althans van alle Apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen. Voorgaande geldt ook als Nobel B.V. ter zake van de bedoelde verwijdering een certificaat heeft afgegeven.

 

9.8     Bij het aanbieden van in te nemen Apparatuur, is de Klant en Aanbieder gehouden een gespecificeerde pakbon te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant en Aanbieder om de Apparatuur adequaat te verpakken. Als Nobel B.V. de in te nemen Apparatuur ter plaatse niet uitputtend op staat, aantallen en werking heeft gecontroleerd geeft het tekenen door Nobel B.V. van een pakbon bij inname van Apparatuur geen enkele garantie voor de daadwerkelijke inname van alle aldaar vermelde Apparatuur. Indien na verdere controle door Nobel B.V. blijkt dat de ingenomen Apparatuur niet werkend, beschadigd, incompleet of defect is, geldt deze nadere vaststelling als bepalend voor de staat, aantallen en werking van de Apparatuur bij inname.

 

9.9     Hoewel Nobel B.V. zich zal inspannen om de verwerking en recycling van de ingenomen Apparatuur milieuvriendelijk te laten plaatsvinden en Nobel B.V. voor de verwerking en recycling van de Apparatuur gebruik maakt van in de markt als betrouwbaar bekend staande partijen, is Nobel B.V. jegens de Klant en Aanbieder niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het niet of niet volledig milieuvriendelijk verwerken van alle ingenomen Apparatuur, althans van alle Apparatuur die geacht wordt te zijn ingenomen.

 

9.10   Nobel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan gedurende vervoer of doordat medewerkers van de Klant en Aanbieder van in te nemen Apparatuur of derden, Apparatuur aan Nobel B.V. hebben meegegeven, althans op een in te nemen pallet hebben geplaatst, behoudens in gevallen van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Nobel B.V.

 

ARTIKEL 10 Werkplekplaatsing, installatie en migratie

 

10.1. Nobel B.V. kan op verzoek van Klant plaatsing-, installatie- en migratie werkzaamheden verrichten. Het betreft zowel Hardware- als Softwarematige installatiewerkzaamheden.

 

10.2. Hoewel Nobel B.V. zich zal inspannen plaatsing-, installatie-en migratie werkzaamheden correct en vakbekwaam uit te voeren, draagt zij geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor.

 

10.3. Werkzaamheden in verband met plaatsing, installatie en migratie worden uitgevoerd voor rekening en risico van Klant, en worden geacht uitgevoerd te worden onder voortdurend toezicht van Klant.

 

ARTIKEL 11 Uitvoering van (overige) Diensten

Geldig per: 01-02-2020

11.1   Nobel B.V. zal zich bij de uitvoering van met Klant overeengekomen Diensten naar beste vermogen inspannen om de Diensten te verlenen conform het bepaalde in de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen worden alle Diensten steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Nobel B.V. zal bij de uitvoering van de Diensten alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar als bekwaam ICT-dienstverlener verwacht kan worden.

 

11.2   Klant mag de Diensten alleen gebruiken voor eigen, interne bedrijfsdoeleinden. Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, mag de Klant de Diensten niet aanwenden voor commerciële doeleinden of voor enig ander doeleinde dan de in de Overeenkomst genoemde doeleinden. Het recht van de Klant op het gebruik van de Diensten is niet overdraagbaar.

 

11.3  De voorgeschreven vereisten voor gebruik van de Diensten kunnen (nader) beschreven staan in de Overeenkomst. Dit kan onder andere betreffen de instellingen, Software, Hardware, internetbandbreedte en telecommunicatie. De kosten voor aanschaf en/of het gebruik en/of beheer hiervan komen voor eigen rekening en verantwoordelijkheid van Klant.

 

11.4  Klant is als eerste verantwoordelijk voor de (juiste) keuze voor en het gebruik en Onderhoud van binnen zijn onderneming

 

aanwezige Apparatuur, infrastructuur, telecommunicatieverbindingen (waaronder internet), Hardware Klant, Software, configuratie, programmatuur en Data. Nobel B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in transmissie van Data, en evenmin voor storingen en/of niet-beschikbaarheid van voornoemde Apparatuur en/of telecommunicatieverbindingen.

 

11.5   Alle door Nobel B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data gelden steeds als streefdata, binden Nobel B.V. niet. Nobel B.V. spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)Data zoveel mogelijk in acht te nemen. Partijen erkennen dat een wijziging van, of een aanvulling op het in de Overeenkomst bepaalde werkzaamheden, tot overschrijding van de overeengekomen termijnen kan leiden. De enkele overschrijding van een door Nobel B.V. genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Nobel B.V. niet van rechtswege in verzuim.

 

11.6   Indien de Dienst in fasen wordt verleend, is Nobel B.V. gerechtigd de aanvang van werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Klant de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd respectievelijk deze met Nobel B.V. heeft afgerekend.

 

ARTIKEL 12 Licentie

 

12.1   Op voorwaarde dat Klant de verschuldigde vergoedingen heeft voldaan, verleent Nobel B.V. aan Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-(sub)licentieerbaar en beperkt recht om in het kader van de Dienst, de Software, de Hardware en/of de Materialen te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie en uitsluitend voor het beoogd gebruik zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De source code van de Software en/of Materialen wordt nimmer verstrekt of overgedragen.

 

12.2   In de Overeenkomst kan Nobel B.V. nadere Voorwaarden stellen aan de omvang van het gebruik van de Software, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (het aantal van) de Accounts.

 

12.3   Het is Klant niet toegestaan de Software, Materialen en/of de Documentatie, dan wel de dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal Klant een derde - al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software.

 

12.4  Nobel B.V. is gerechtigd om in de Software gebruik te maken van Software van derde partijen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot open source Software. In dat geval is Klant aan de gebruiksvoorwaarden van deze derde partijen gebonden. Nobel B.V. zal deze gebruiksvoorwaarden van derden bij de Overeenkomst alsmede op eerste verzoek aan Klant toezenden. Mochten de gebruiksvoorwaarden van deze derden, om welke reden dan ook, niet van toepassing zijn, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden onverkort.

 

12.5   Klant garandeert dat hij een deugdelijke boekhouding en administratie voert met betrekking tot het gebruik van de Software, meer in het bijzonder de Accounts. Klant zal op verzoek van Nobel B.V. alle medewerking verlenen aan een door of namens Nobel B.V. uitgevoerde audit betreffende het naleven van de met Nobel B.V. gemaakte afspraken aangaande de Software en het gebruik daarvan. Klant zal in dit kader toegang verlenen tot de gebouwen, systemen en boekhouding van Klant. Nobel B.V. zal zich er voor inspannen dat de audit de normale bedrijfsvoering van Klant zo min mogelijk beperkt. Nobel B.V. zal informatie die zij als gevolg van deze audit verkrijgt vertrouwelijk behandelen. De kosten voor de audit worden door Nobel B.V. gedragen, tenzij de audit onregelmatigheden aan het licht brengt. In dat geval komen de kosten voor de audit, onverminderd de overige rechten van Nobel B.V. om Klant aan te spreken, voor rekening van Klant.

 

ARTIKEL 13 Verplichtingen Klant

 

13.1   Klant erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van correcte, complete en tijdige verstrekking van gegevens door Klant. Klant zal voor deze verstrekking zorgdragen. Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en dat de verstrekking daarvan geen inbreuk maakt op enige rechten van derden.

 

13.2  Indien Klant nalaat om Nobel B.V. te voorzien van de Data, Materialen, Producten, Software of medewerkers welke vereist zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of wanneer Klant anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, is Nobel B.V. gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst en/of het verlenen van de Diensten op te schorten. Klant is in dat geval gehouden de extra kosten te voldoen die Nobel B.V. moet maken als gevolg van dit handelen van Klant, een en ander onverminderd het recht van Nobel B.V. tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

 

13.3  Indien en voor zover Nobel B.V. bij de Diensten gebruik maakt van Derden Software, staat Klant ervoor in dat hij gerechtigd is om Nobel B.V. ten behoeve van de Diensten toegang tot en gebruik van die Derden Software te verschaffen.

 

13.4   Klant zal de medewerkers van Nobel B.V. desgevraagd de toegang tot locaties van de Klant verschaffen.

 

13.5   Klant zal toegewezen gebruikersnamen en/of wachtwoorden vertrouwelijk behandelen. Nobel B.V. is niet aansprakelijk voor gebruik en/of misbruik van gebruikersnamen en/of wachtwoorden. Nobel B.V. mag ervan uitgaan dat de gebruikers van Klant ook daadwerkelijk degene zijn die zich aanmelden met de aan hen toebehorende gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra gebruikers weten of reden hebben te vermoeden dat een gebruikersnaam en/of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Klant Nobel B.V. daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord en het zo nodig wettelijk melden van een datalek zoals bedoeld in artikel 33 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

13.6   Nobel B.V. behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, wachtwoorden en/of de gebruikersnamen te veranderen indien zij dit op enigerlei wijze noodzakelijk acht, bijvoorbeeld indien dit in het belang is van het functioneren en/of kunnen gebruiken van de Diensten. In dat geval wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gesteld.

 

13.7   Klant is bij het gebruik maken van de Diensten te allen tijde verplicht zich te onthouden van gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, waaronder de “Nettiquette”.

Geldig per: 01-02-2020

 

13.8   Klant vrijwaart Nobel B.V. tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen de klanten van Klant, voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel.

 

13.9  Klant is jegens Nobel B.V. aansprakelijk voor elk vermogensnadeel dat Nobel B.V. lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking, onvoldoende medewerking aan het uitvoeren van de Overeenkomst, inbreuk door Klant op de rechten van derden en elke vorm van overtreding van de wet- en regelgeving dan wel toerekenbare niet nakoming door Klant van de afspraken uit hoofde van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 14 Data

 

14.1   Nobel B.V. is niet verantwoordelijk voor de Data, het gebruik ervan, de juistheid en/of volledigheid ervan. Nobel B.V. is tevens niet gehouden tot conversie van Data. Klant weet en aanvaardt dat Nobel B.V. géén kennis heeft van de Data die via de Diensten door Klant worden verwerkt. Nobel B.V. voert geen controle en/of redactie uit ten aanzien van de Data en is daartoe ook niet verplicht. Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Dienst verricht, in het bijzonder het verwerken van de Data via de Diensten.

 

14.2   Klant garandeert jegens Nobel B.V. dat hij gerechtigd is de Data via de Diensten te verwerken. Klant garandeert dat hij de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de Data bezit dan wel de vereiste toestemmingen en/of licenties heeft verkregen om de Data via het Diensten te verwerken.

 

14.3  Klant garandeert dat hij geen Data via de Diensten verwerkt:

 

 1. die inbreuk maakt op rechten van Nobel B.V. of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

 

 1. die discriminerend en/of beledigend is ter zake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, of afkomst;

 

 1. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;

 

 1. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;

 

 1. welke kinderporno bevat of een link bevat naar kinderporno;

 

 1. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd;

 

 1. waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

 

 1. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gefaciliteerd;
 2. waarbij kettingbrieven, junk- of spammail betrokken zijn;

 

 1. waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden, dan wel anderszins commerciële doeleinden worden beoogd;

 

 1. die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen (al dan niet van Nobel B.V.) te omzeilen;

 

 1. die in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving; en/of

 

 1. die in strijd zijn met overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

 

14.4   Klant erkent en stemt er mee in dat hij door het verwerken van de Data, aan Nobel B.V. automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de Data te gebruiken, voor zover noodzakelijk voor het leveren van de Dienst(en), meer in het bijzonder de Hosting Dienst.

 

14.5   Klant vrijwaart Nobel B.V. tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Klant met behulp van de Dienst verwerkte Data, op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn.

 

14.6   Nobel B.V. behoudt zich het recht voor om, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, Data te verwijderen of een Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin Klant naar mening van Nobel B.V. dit of één der andere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst schendt, onverminderd het recht van Nobel B.V. nadere rechtsmaatregelen te nemen en/of haar recht op schadevergoeding.

 

ARTIKEL 15 Hosting dienst

 

15.1   Onder de Hosting Diensten zal Nobel B.V. zorg dragen voor het technisch beheer van Software en Hardware en Klant toegang verschaffen tot de Software middels Accounts.

 

15.2   Nobel B.V. streeft naar een beschikbaarheid van de Hosting Dienst van 99,5%, behoudens in geval van Onderhoud. De beschikbaarheid is op jaarbasis gemeten. Dit is exclusief gepland Onderhoud op de systemen. Behoudens tegenbewijs zal de door Nobel B.V. gemeten beschikbaarheid en serviceniveau gelden als volledig bewijs.

 

15.3   De door Nobel B.V. beheerde Hardware Klant is ondergebracht in een extern Datacentrum van een professionele Partij. Hierop zijn de colocatievoorwaarden van deze derde van toepassing en Nobel B.V. is afhankelijk van de door de derde geleverde kwaliteit. Nobel B.V. is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de colocatiediensten van deze Partij.

 

15.4   Klant kan ervoor kiezen Derden Software op de Hardware te (laten) installeren. Nobel B.V. is in het geheel niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de werking van deze Derden Software.

 

15.5  Ondersteuning ten aanzien van de Hosting Diensten is nader gespecificeerd in de Overeenkomst. Ondersteuning vindt plaats, voor zover er geen sprake is van excessief gebruik en aan de door Nobel B.V. opgestelde ‘fair use policy’ wordt voldaan. Indien er naar mening van Nobel B.V. sprake is van excessief gebruik, zal Nobel B.V. dit met Klant bespreken. Nobel B.V. behoudt zich het recht voor in het geval van excessief gebruik bij Klant (additionele) kosten in rekening te brengen.

 

15.6   Nobel B.V. stelt als onderdeel van de Hosting Diensten, Accounts beschikbaar inclusief licenties voor het gebruik van de Software die onder het Account voor Klant beschikbaar zijn. Nobel B.V. biedt Accounts aan van verschillende omvang afhankelijk van de behoefte van Klant, als nader in de Overeenkomst gespecificeerd. Klant is gerechtigd het aantal Accounts dat wordt afgenomen, uit te breiden en/of te verminderen. De totale vermindering van de Accounts kan echter nooit meer bedragen dan 50% van het aantal Accounts bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant is zelf verantwoordelijk voor de Accounts en gebruik ervan.

 

15.7   De Overeenkomst kan bepalingen bevatten omtrent migratie van Data door Nobel B.V. naar Hardware en/of Hardware Klant in het Datacentrum. Deze migratiewerkzaamheden worden op basis van inspanningsverplichtingen verricht. De migratie geldt als deugdelijk afgerond, (i) indien Klant de Hosting Diensten operationeel of productief gebruikt althans kan gebruiken, en/of (ii) Klant niet binnen 48 uur na oplevering van de migratie eventuele incidenten en/of Storingen schriftelijk aan Nobel B.V. heeft gemeld.

 

15.8   Klant vrijwaart Nobel B.V. van alle juridische claims van derden met betrekking tot het gebruik van de Hosting Diensten door Klant. Nobel B.V. is niet verantwoordelijk voor de gegevens/Diensten/Software welke door middel van een koppeling worden aangeroepen.

 

15.9   Indien Nobel B.V. op grond van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden moet verrichten met betrekking tot gegevens van Klant, zijn medewerkers of Gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Klant in rekening worden gebracht.

 

15.10 Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, is Nobel B.V. niet gehouden reservekopieën (back-ups) te maken van door Klant op Diensten van Nobel B.V. opgeslagen gegevens. Eventueel gemaakte back-ups kunnen na beëindiging van de

Geldig per: 01-02-2020

 

 

Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te verzoeken om een back-up bij beëindiging of ontbinding.

 

15.11 Slechts indien in de Overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen is Nobel B.V. gehouden te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

 

ARTIKEL 16 Beheersdienst

 

16.1   Onder de Beheersdienst zal Nobel B.V. de Hardware Klant en Derden Software monitoren. Indien zich Storingen voordoen, zal Nobel B.V. zich inspannen deze op te lossen en te verhelpen zoals nader bepaald in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst. De Beheersdiensten zijn nader gespecificeerd in de Overeenkomst.

 

16.2   Alvorens tot de Beheersdiensten over te gaan, is Nobel B.V. gerechtigd de Hardware Klant te inventariseren, zoals nader in de Overeenkomst bepaald. Klant zal aanbevelingen van Nobel B.V., zoals de aanschaf van nieuwere Hardware Klant, aan de hand van deze inventarisatie te allen tijde opvolgen.

 

16.3   Om de Beheersdiensten te kunnen leveren, zal Nobel B.V. zo nodig Materialen kunnen leveren en installeren. Klant verkrijgt van Nobel B.V. een beperkte, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet recht deze Materialen te gebruiken louter in het kader om Nobel B.V. de Beheersdienst te kunnen laten verrichten. Elk ander gebruik van de Materialen is niet toegestaan.

 

16.4  Ten aanzien van de Hardware Klant geldt dat Klant verantwoordelijk is voor het afnemen van Onderhoud (-contracten) met de leveranciers. In geval van onregelmatigheden ten aanzien van de Hardware Klant, zal Nobel B.V. met de betreffend leverancier contact opnemen. Nadat deze leverancier de onregelmatigheden heeft verholpen, zal Nobel B.V. zich inspannen de Hardware Klant weer op te starten.

 

16.5   Klant is zelf verantwoordelijk voor eerstelijns support met betrekking tot de Hardware Klant, tenzij schriftelijk bepaald in de Overeenkomst.

 

16.6   Klant kan bij Nobel B.V. onderhouds- en/of aanpassing verzoeken indienen. Deze verzoeken gelden als Meerwerk.

 

ARTIKEL 17 Ondersteuning en Onderhoud

 

17.1   Leverancier spant zich naar beste kunnen in om Storingen op te lossen. Als Storing wordt in ieder geval niet aangemerkt: (i) het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de Diensten als gevolg van omstandigheden die niet aan Nobel B.V. zijn toe te rekenen; (ii) Onderhoud; en (iii) overmacht in de zin van Algemene Voorwaarden. Voornoemde opsomming is niet-limitatief.

 

17.2   Klant kan Storingen tijdens-kantooruren en buiten kantooruren aanmelden conform het proces zoals nader beschreven in de bijhorende Overeenkomst.

 

17.3   Nobel B.V. zal Klant, voor zover nodig, tijdens en na afhandeling van de Storing informeren.

 

17.4   Indien een Melding niet een Storing blijkt te zijn (waaronder in ieder geval begrepen de omstandigheden genoemd in dit artikel 17.1, is Nobel B.V. gerechtigd haar alsdan geldende tarieven voor Professional Services in rekening te brengen.

 

17.5   Nobel B.V. zal naar beste vermogen Onderhoud verrichten. Nobel B.V. zal Onderhoud zoveel als mogelijk verrichten tijdens regulier geplande Service Windows. Nobel B.V. is te allen tijde gerechtigd om Onderhoud buiten de reguliere Service Windows te verrichten indien Nobel B.V. dat nodig acht. In dergelijk geval, streeft Nobel B.V. ernaar Klant tevoren over het Onderhoud te informeren, zoals de aard, het aanvangstijdstip en de verwachte duur. Nobel B.V. is voorts te allen tijde gerechtigd om de Diensten, al dan niet gedeeltelijk, op te schorten indien Nobel B.V. dit redelijkerwijs noodzakelijk acht in verband met Onderhoud.

 

ARTIKEL 18 Professional Services

 

18.1   Professional Services Diensten zijn nader gespecificeerd in de Overeenkomst. Nobel B.V. zal zich er voor inspannen om de medewerkers die onder de Overeenkomst bij Klant Diensten uitvoeren, gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar te houden, voor zover dit voor het uitvoeren van de Diensten vereist is. Nobel B.V. is echter altijd gerechtigd om een medewerker te vervangen door een andere medewerker met dezelfde en/of vergelijkbare kwalificaties.

 

18.2   Nobel B.V. is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de Overeenkomst te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Nobel B.V. vrijwaart Klant voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de Overeenkomst verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Klant Nobel B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak.

 

18.3   Nobel B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding dan wel regie van Klant tot stand zijn gekomen.

 

18.4   Klant is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker persoonlijk lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Klant vrijwaart Nobel B.V. voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de Overeenkomst. Klant vrijwaart Nobel B.V. voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker verband houdende met de uitoefening van de Overeenkomst.

 

18.5   Klant draagt het risico voor de selectie, het gebruik en de toepassing binnen zijn organisatie van de Materialen, Software, websites, Databases en andere Producten evenals de Diensten en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van veiligheidsprocedures en deugdelijk systeem management.

 

18.6   Ingeval medewerkers van Nobel B.V. op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, Data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Klant vrijwaart Nobel B.V. voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Nobel B.V., die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Klant of van onveilige situaties in diens organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis-en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Nobel B.V. ingezette medewerkers kenbaar maken.

 

18.7   Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer, Data telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Nobel B.V. staan. Nobel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Nobel B.V.

 

ARTIKEL 19 Trainingen

 

19.1   Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Nobel B.V. voor Klant Trainingen zal verzorgen stelt Nobel B.V. de inhoud alsmede het tijdstip en de locatie van de Trainingen vast.

 

19.2   Klant is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de Trainingen alsmede de geschiktheid daarvan voor zijn onderneming. Dat geldt eveneens indien Nobel B.V. een medewerker van Klant toelaat tot een opleiding waarvoor toelatingsnormen gelden. Klant kan een voor een opleiding opgegeven medewerker vervangen voor een andere medewerker.

 

19.3   Nobel B.V. is gerechtigd-de locatie, datum en/of tijdstip van Trainingen te verplaatsen of een bepaalde Training met een andere Training te combineren dan wel een Training in het geheel te annuleren indien daartoe aanleiding is. Nobel B.V.

Geldig per: 01-02-2020

 

 

kan tevens organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in Trainingen aanbrengen.

 

19.4  Nobel B.V. is gerechtigd om degene die de Trainingen verzorgt, te vervangen door een of meerdere andere personen die tevens gekwalificeerd zijn om de Trainingen te geven.

 

19.5   Indien Klant niet op de (één van de) Trainingen verschijnt dan wel te kennen heeft gegeven van de Trainingen geen gebruik te willen maken, blijven de voor de Trainingen overeengekomen vergoedingen onverkort verschuldigd en zal geen teruggave van reeds betaalde vergoedingen plaatsvinden.

 

ARTIKEL 20 Garanties Diensten

 

20.1   Nobel B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de Diensten substantieel aan de overeengekomen specificaties te laten voldoen. Nobel B.V. garandeert niet dat de Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant. Nobel B.V. garandeert evenmin dat de Diensten zonder onderbreking en/of fouten zullen werken noch dat de Diensten voortdurend beschikbaar zijn.

 

21.2   Bij het-herstel van-Storingen is Nobel B.V. gerechtigd om programmaomwegen en probleem vermijdende beperkingen aan te brengen in de Diensten. Nobel B.V. is nimmer gehouden tot het uitvoeren van herstel in het geval van verminkte of verloren gegane Data.

 

ARTIKEL 21 Onderbrekingen Diensten

 

22.1   Nobel B.V. is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, de (toegang tot de) Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigd Onderhoud, Service Window, wijzigingen, upgrades en/of patches.

 

22.2  Nobel B.V. is-gerechtigd, -zonder voorafgaande-bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Diensten aan te brengen, hetgeen mogelijk tot gevolg kan hebben dat de (toegang tot de) Diensten tijdelijk wordt onderbroken of beperkt.

 

22.3   De buitengebruikstelling zal zo veel mogelijk buiten kantooruren om plaatsvinden en Klant zal tijdig op de hoogte worden gesteld stellen van de geplande buitengebruikstelling tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een noodsituatie.

 

22.4   Indien Klant constateert dat de Diensten, om welke reden dan ook, niet of gebrekkig toegankelijk zijn, zal zij Nobel B.V. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Nobel B.V. zal zich inspannen om de geconstateerde Storingen te herstellen, maar kan niet garanderen dat zij in staat is alle Storingen te herstellen. Klant zal in redelijkheid alle medewerking verlenen aan Nobel B.V. die nodig is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Klant zal daarbij de instructies en richtlijnen van Nobel B.V. naar beste vermogen opvolgen.

 

22.5   Nobel B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (gedeeltelijke) niet-bereikbaarheid en/of storingen ten aanzien van de (toegang tot de) Diensten, op welke wijze dan ook veroorzaakt.

 

ARTIKEL 22 Meerwerk

 

23.1   Nobel B.V. is nimmer verplicht aan een verzoek tot Meerwerk te voldoen en kan van Klant verlangen dat voor dit Meerwerk een afzonderlijke Overeenkomst met daarin opgenomen nadere Voorwaarden wordt opgesteld.

 

23.2   Klant erkent dat het-uitvoeren van Meerwerk invloed kan hebben op verwachte tijdstippen van oplevering en/of planning. Het feit dat Meerwerk wordt uitgevoerd alsmede de gevolgen daarvan kunnen voor Klant nooit een reden tot opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

ARTIKEL 23 Vergoedingen en betaling

 

24.1   De door Klant voor de door Nobel B.V. geleverde Apparatuur, Hardware, Software en Diensten verschuldigde vergoedingen alsmede de momenten en termijnen van betaling staan vermeld in de Overeenkomst.

 

24.2   Alle door Nobel B.V. gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

 

24.3   Nobel B.V. is gerechtigd om gedurende de looptijd van een Overeenkomst de prijzen voor haar Diensten jaarlijks, met ingang van 1 januari, te verhogen conform het prijsindexcijfer van het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS (Consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’), vermeerderd met ten hoogste 5%. Nobel B.V. is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt wenselijk acht.

 

24.4   Tevens is Nobel B.V. gerechtigd de prijzen voor haar Diensten te verhogen indien zich een verhoging van de door Nobel B.V. te maken kosten voordoet. Nobel B.V. meldt deze prijsverhoging uiterlijk één (1) maand voor de datum waarop de prijsverhoging ingaat.

 

24.5   De Algemene tarieven die gelden voor de inzet van medewerkers voor het verrichten van werkzaamheden die redelijkerwijs niet tijdens de gebruikelijke kantooruren (08.00

 

– 18.00 uur) en binnen de gemiddelde werktijd van 40 uur per week kunnen worden verricht of op verzoek van de Klant daarbuiten worden verricht, worden tegen de genoemde toeslagen verrekend. Op werkdagen buiten kantooruren tussen 18.00 en 24.00 uur geldt een toeslag van 50% (zegge: vijftig procent) op de Algemene tarieven. Op meer dan 40 uur per week binnen gebruikelijke kantooruren geldt een toeslag van 50% (zegge: vijftig procent). Op werkdagen tussen 24.00 en 08.00 uur en op: zaterdag, zondag en feestdagen geldt een toeslag van 100% (zegge: honderd procent) op de Algemene tarieven.

 

24.6   Tenzij anders overeengekomen worden er binnen Nederland standaard voorrij- of reiskosten gehanteerd, zoals nader in dan geldende vergoedingen op de tarievenkaart is bepaald. Tijd, reis- en verblijfskosten ten behoeve van werkzaamheden in het buitenland worden vooraf, in goed overleg met de Klant, in rekening gebracht. Nobel B.V. is gerechtigd onkosten zoals parkeerkosten, aan de Klant door te belasten.

 

24.7   Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

 

24.8   De aan Klant toegezonden facturen zullen worden voldoen binnen de in de Overeenkomst bepaalde termijn, dan wel, indien daarin geen termijn is opgenomen, binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien de Overeenkomst en de factuur geen betalingstermijn vermelden, zal Klant de verschuldigde bedragen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van de factuur betalen.

 

24.9   Door Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter betaling van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter betaling van de langst openstaande factuur, ongeacht hetgeen Klant bij betaling van de factuur vermeldt en tenzij Nobel B.V. aangeeft dat een andere volgorde wordt gehanteerd.

 

24.10 Indien Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de facturen heeft voldaan, verkeert Klant automatisch in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Vanaf de vervaldatum van de factuur is Klant een rente verschuldigd over alle te late betalingen gelijk aan 1% boven de dan geldende ECB-depositorente met een minimum van 1,5 % per maand. Tevens is Klant de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, forfaitair vast te stellen op ten minste 15% van het bedrag van de achterstallige betaling met een minimum van € 250,-.de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd tot aan het moment van volledige betaling.

 

24.11 Indien Klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de facturen heeft voldaan, heeft Nobel B.V. bovendien het recht om:

 

 1. de factuur te vermeerderen met administratiekosten, aanmaningskosten en andere kosten gemaakt als gevolg van de overschrijding van de betalingstermijn door Klant;

 

 1. de werkzaamheden onder de Overeenkomst op te schorten; dan wel

Geldig per: 01-02-2020

 

 

 • de Overeenkomst direct buitengerechtelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van Nobel B.V.

 

24.12 Ter zake van aanspraken van Nobel B.V. leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Nobel B.V. volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

 

23.13 Het is de Klant en haar gelieerde ondernemingen gedurende deze Overeenkomst en gedurende twaalf (12) maanden na beëindiging van de Overeenkomst niet toegestaan medewerkers van Nobel B.V. een aanbiedingen te doen of in dienst nemen. In geval van overtreding is de Klant een vergoeding verschuldigd van één (1) bruto jaarsalaris inclusief vaste toeslagen die de werknemer genoot. Het jaarsalaris wordt bepaald aan de hand van de laatst genoten arbeidsvoorwaarden. De boete is direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 24 Intellectuele Eigendomsrechten

 

25.1   Nobel B.V. behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan Klant zijn verleend in deze Overeenkomst. Klant erkent dat alle (Intellectuele Eigendoms) rechten ten aanzien van de op grond van de Overeenkomst ter beschikking gestelde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software, Documentatie alsmede alle andere zaken uitsluitend berusten bij Nobel B.V. of haar licentiegevers.

 

25.2   De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrechten van Nobel B.V. aan Klant. Klant verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet (sub)-licentieerbare gebruiksrechten.

 

25.3   Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander Intellectuele Eigendomsrechten uit de Diensten waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software, Documentatie, Diensten of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen te verwijderen of te wijzigen.

 

25.4  Nobel B.V. is gerechtigd technische voorzieningen in de Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software, Diensten of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen aan te brengen ter bescherming daarvan. Het is Klant niet toegestaan om deze technische voorzieningen, anders dan na schriftelijke toestemming van Nobel B.V., te (laten) omzeilen en/of te (laten) verwijderden. Tevens is het Klant niet toegestaan op Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen reverse engineering toe te passen, tenzij dwingend recht zulks nadrukkelijk toestaat.

 

25.5   Nobel B.V. vrijwaart Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Nobel B.V. zelf ontwikkelde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op de auteursrechten van die derde, onder de voorwaarde dat Klant Nobel B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van schikkingen, geheel overlaat aan Nobel B.V. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Nobel B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van Klant tegen deze rechtsvordering te verweren.

 

25.6  De verplichting tot vrijwaring zoals hiervoor bedoeld vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met (i) door Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan Nobel B.V. ter beschikking gestelde Materialen, dan wel (ii) wijzigingen die Klant al dan niet met schriftelijke toestemming van Nobel B.V., in de Software, Diensten en/of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Nobel B.V. zelf ontwikkelde Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend auteursrecht of indien naar het oordeel van Nobel B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Nobel B.V., indien mogelijk, zich er voor inspannen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Software of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen kan blijven gebruiken.

 

25.7   Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Nobel B.V. van Producten, Apparatuur, programmatuur, programma’s en/of Software van derde partijen, Databestanden of andere Materialen. Klant vrijwaart Nobel B.V. tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

 

25.8   Dit artikel beschrijft de volledige aansprakelijkheid van Nobel B.V. voor claims van derden gebaseerd op de bewering dat Software, Diensten of enige andere onder de Overeenkomst ontwikkelde of geproduceerde Materialen inbreuk maken op de auteursrechten van deze derde. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van Nobel B.V. is uitgesloten.

 

ARTIKEL 25 Aansprakelijkheid

 

26.1   De aansprakelijkheid van Nobel B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van overeengekomen garantieverplichtingen, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst waarop de tekortkoming ziet, bedongen prijs per maand (excl. BTW). Deze beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op de vrijwaringsverplichting als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. In geen geval zal de totale, cumulatieve aansprakelijkheid van Nobel B.V. voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan

 

 • 000.000,00 (een miljoen euro).

 

26.1   Indien Nobel B.V. ondanks het hiervoor bepaalde toch aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor schade dan doet Klant reeds nu voor alsdan afstand van elk recht om een vergoeding voor de schade te vorderen die hoger ligt dan het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nobel B.V. ter zake van het betreffende geval daadwerkelijk uitkeert.

 

26.2   Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. materiële schade aan zaken (zaakschade).

 

 1. de redelijke kosten die Klant zou moeten maken om de prestatie van Nobel B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Klant wordt ontbonden.

 

 • redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit Artikel 26.

 

 1. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin

 

van dit artikel.

 

26.3   De aansprakelijkheid van Nobel B.V. voor schade anders dan die genoemd in artikel 26.2, waaronder begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, Materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens, Data of documenten.

 

26.4   De in artikelen 26.1 – 26.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

26.5   Tenzij nakoming blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid wegens toerekenbare tekortkoming in de

Geldig per: 01-02-2020

 

 

nakoming van de Overeenkomst slechts indien Nobel B.V. onverwijld, schriftelijk en deugdelijk in gebreke is gesteld. Een vordering tot schadevergoeding vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

 

26.6   Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen en toeleveranciers waarvan Nobel B.V. zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

ARTIKEL 26 Overmacht

 

27.1   Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Nobel B.V., al dan niet ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Nobel B.V. kan worden verlangd, zoals oorlog, belemmerende overheidsmaatregelen, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Nobel B.V. ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Nobel B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich meebrengen. Deze leveren voor Nobel B.V. een overmacht op, die Nobel B.V. ontheft van verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Klant en/of gebruiker enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

 

27.2   Nobel B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Nobel B.V., om de Overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan of indien blijkt dat de uitvoering van de Overeenkomst niet meer mogelijk is de Overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 27 Duur en beëindiging

 

28.1   De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst aangegeven duur. Tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald, is Klant niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 

28.2   Aan Klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien Nobel B.V., steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

28.3   Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 28.2 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Klant bewijst dat Nobel B.V. ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die namens Nobel B.V. vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

28.4  Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van-de-andere Partij-wordt geliquideerd-of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt. Nobel B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

 

28.5  In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen automatisch de aan Klant verleende gebruiksrechten en licenties met betrekking tot de Dienst, Software, Materialen en Hardware. Vanaf het moment van beëindiging is Nobel B.V. derhalve gerechtigd om de Klant de toegang tot de Dienst te blokkeren en al haar werkzaamheden te staken. Klant zal er vervolgens zorg voor dragen dat alle Materialen en Documentatie alsmede alle kopieën daarvan binnen dertig (30) dagen na beëindiging - en/of op eerste verzoek van Nobel B.V. onverwijld - worden geretourneerd dan wel is vernietigd, zulks ter keuze van Nobel B.V.

 

28.6   Indien Partijen dit in de Overeenkomst zijn overeengekomen, zal Nobel B.V. tegen betaling van haar gebruikelijke tarieven, bij beëindiging van de Overeenkomst aan Klant assistentie verlenen bij de migratie naar een nieuw systeem althans nieuwe leverancier.

 

28.7   Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te overleven blijven na beëindiging volledig van kracht.

 

ARTIKEL 28 Vertrouwelijke informatie

 

29.1   Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij en deze informatie in redelijkheid als vertrouwelijk zou moeten worden aangemerkt, zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een

 

arbeidsovereenkomst                en/of                 een

 

geheimhoudingsovereenkomst verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

 

29.2   Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij of naderhand openbaar is geworden, of die de ontvangende Partij van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht was.

 

29.3   Nobel B.V. zal zich maximaal inspannen de Data geheim te houden. Nobel B.V. is echter gerechtigd de Data af te geven of anderszins beschikbaar te stellen voor zover zij hiertoe krachtens de wet, rechterlijke uitspraak en/of een bevel van een daartoe bevoegde instantie verplicht is althans gehouden is.

 

29.4   Nobel B.V. kan Data onder zich houden, ondanks een verzoek en/of plicht tot afgifte, totdat Klant alle aan Nobel B.V. verschuldigde vergoedingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 29 Kennisgevingen

 

30.1  Alle kennisgevingen en andere communicatie tussen Partijen betreffende de Overeenkomst en de uitvoering daarvan zal schriftelijk geschieden, waaronder begrepen door middel van e-mailverkeer. E-mailberichten worden geacht door de andere Partij te zijn ontvangen en de inhoud daarvan bekend, indien zulk bericht aantoonbaar is verzonden aan de contactpersoon en het e-mailadres zoals vermeld in de Overeenkomst.

 

30.2   Partijen zullen elkaar direct op de hoogte stellen van enige verandering in de in de Overeenkomst vermelde gegevens.

 

ARTIKEL 30 Privacy

 

31.1  De gegevens die automatisch worden verwerkt en eventueel opgeslagen bij het gebruik van de Diensten, kunnen persoonsgegevens bevatten. Daarom vallen zowel Klant als Nobel B.V. onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van de AVG Klant de ‘verwerkingsveranwoordelijke’ vormt en Nobel B.V. de ‘verwerker’.

 

32.2  Indien Nobel B.V. in de uitvoering van de Diensten persoonsgegevens verwerkt, verplicht artikel 28 lid 3 AVG Nobel

Geldig per: 01-02-2020

 

 

B.V. en Klant ertoe een Overeenkomst of andere bindende rechtshandeling overeen te komen met betrekking tot de door Nobel B.V. ten behoeve van Klant uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. De bepalingen uit de Bijlage gelden als een verwerkersovereenkomst in de zin van de AVG.

 

33.3  Indien er door Nobel B.V. persoonsgegevens worden verwerkt via de Diensten waarvoor Nobel B.V. zelfstandig het doel en de middelen vaststelt, zijn de bepalingen uit de Bijlage niet van toepassing aangezien Nobel B.V. deze verwerkingen uitvoert in haar rol als ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

 

ARTIKEL 31 Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 

34.1   Indien het een duurovereenkomst betreft, behoudt Nobel B.V. zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

34.2   Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Nobel B.V. of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 

34.3   Indien Kant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan Klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Klant de bevoegdheid de Overeenkomst te beëindigen per de datum dat de gewijzigde Voorwaarden in werking treden.

 

ARTIKEL 32 Toepasselijk recht en jurisdictie

 

35.1   De aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten tussen Nobel B.V. en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

 

35.2   Geschillen tussen Nobel B.V. en Klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op de aanbiedingen, offertes, deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.

 

ARTIKEL 33 Overig

 

36.1   In alle gevallen waarin door deze Overeenkomst niet is of zal blijken te zijn voorzien, zijn Partijen over en weer jegens elkaar gehouden te handelen overeenkomstig uitgangspunt en strekking van deze Overeenkomst, met wederzijdse inachtneming van de redelijkheid en billijkheid en rekening houdend met elkaars gerechtvaardigde belangen.

 

36.2   Klant is niet bevoegd om de Overeenkomst en/of enig van de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobel B.V. Klant is evenmin bevoegd om zonder zulke toestemming een derde in te huren voor de (gedeeltelijke) uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.

 

36.3   Wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst dienen schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen en ondertekend door daartoe bevoegde personen.

 

36.4   Indien en voor zover enige bepaling uit de Overeenkomst nietig, ongeldig of onverbindend wordt verklaard, dan laat dit de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. Partijen zullen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling, die de aard en strekking van de oude bepaling zo dicht mogelijk zal benaderen, zonder zelf nietig, ongeldig of onverbindend te zijn.

 

Bijlage: Verwerkersovereenkomst

 

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen (hierna: de Overeenkomst)

 

Algemeen

 

In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

 

 • Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en van

 

welke Algemene Voorwaarden deze Verwerkersovereenkomst onlosmakelijk deel uitmaken.

 

 • Verwerker: Nobel B.V. gevestigd aan de Achthovenerweg 15D te Leiderdorp.

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.

 

 • Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.

 

 • Overeenkomst:elkeafspraaktussen

 

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker tot het verrichten van Werkzaamheden door Verwerker ten behoeve van de Opdrachtgever.

 

 • Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 

In aanmerking nemende dat:

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke met  zijn  klanten  een

 

Overeenkomst heeft gesloten en Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van die Overeenkomst Verwerker in wenst te schakelen;

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande een Overeenkomst hebben gesloten

(hierna: ‘’de Overeenkomst’’);

 

 • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (hierna: “AVG”);

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG;

 

 • Waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG worden bedoeld;

 

 • Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de hierin genoemde Voorwaarden gelden;

 

 • Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

 

 • De AVG aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

 

 • De AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om toe te zien op de naleving van die maatregelen;

 

 • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 28 lid 3 AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verwerkersovereenkomst (hierna:

“Verwerkersovereenkomst”).

 

Zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1 Doeleinden van verwerking

1.1        Verwerker verbindt zich onder de Voorwaarden van deze

 

Verwerkersovereenkomst      in      opdracht      van

Geldig per: 01-02-2020

 

 

Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te
verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het
kader van de Verwerkersovereenkomst op grond waarvan
onder andere gegevens van
Verwerkingsverantwoordelijke  worden  gehost  en  die
doeleinden die met nadere instemming zijn vastgelegd in
de Overeenkomst.
1.2 De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van
de  Overeenkomst  (zullen)  worden  verwerkt,  en  de
categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn
opgenomen in Bijlage   1. Verwerker   zal de
persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken
dan   zoals   door   Verwerkingsverantwoordelijke   is
vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker
op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor
zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst
zijn genoemd.
1.3 De Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Verplichtingen Verwerker

 

2.1        Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de Voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.

 

2.2        Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

 

2.3        De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

 

2.4        Het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker zal nimmer met zich meebrengen dat de Databases van Verwerker worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de Datasets van Verwerkingsverantwoordelijke tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het Verwerker toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.

 

2.5        Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

 

Artikel 3 Doorgifte van persoonsgegevens

 

3.1        Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). Doorgifte naar landen buiten de EER is enkel toegestaan wanneer dit op basis van de voorafgaande

 

schriftelijke opdracht/toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke plaatsvindt, of er sprake is van een van de passende waarborgen in de zin van de AVG.

 

Artikel 4 Verdeling van verantwoordelijkheid

 

4.1        De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.

 

4.2        Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking

 

van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de

 

uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens  door  de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.

 

4.3        Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 

4.4        Vanaf het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van toepassing wordt, zullen Partijen een register bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen.

 

Artikel 5 Inschakelen van derden of onderaannemers

 

5.1        Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van

 

persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

 

5.2        Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden,

 

bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

 

5.3        Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij

 

fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

 

Artikel 6 Beveiliging

 

6.1        Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

 

6.2        Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

6.3        Indien blijkt dat een noodzakelijke beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Verwerker ervoor zorgdragen dat de beveiliging voldoet aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 7 Meldplicht

 

7.1        In het geval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur infomeren, naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich

Geldig per: 01-02-2020

 

 

naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

 

7.2        Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

 

7.3        De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede voor zover bekend bij Verwerker:

 

 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;

 

 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek);

 

 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;

 

 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

 

 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

 

 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

 

 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;

 

 • contactgegevens voor de opvolging van de Melding.

 

Artikel 8 Rechten van betrokkenen

 

8.1        In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan de Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

 

Artikel 9 Geheimhoudingsplicht

 

9.1        Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf

 

verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

 

9.2        Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

 

Artikel 10 Audit

 

10.1       Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.

 

10.2       Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.

 

10.3       Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen

 

verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijf verstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.

 

10.4       De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

 

10.5       De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

 

10.6       Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (hierna: ‘DPIA’) wanneer Verwerker dit op grond van de AVG verplicht is. Deze Ondersteuning kan zich onder andere uiten in het ter beschikking stellen van de benodigde informatie door Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, voor het correct uitvoeren van de DPIA.

 

Artikel 11 Duur en beëindiging

 

11.1       Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

 

11.2       De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

11.3       Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen

 

wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.

 

11.4       Na     beëindiging     van    de     Verwerkersovereenkomst

vernietigt           Verwerker           de           van

 

Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 12 Overige bepalingen
12.1 De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan
worden beheerst door Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in
verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden
voorgelegd   aan   de   bevoegde   rechter   in   het
arrondissement van de rechtbank die ook bevoegd is in
het kader van de Overeenkomst te oordelen.
12.3 Indien één of meer bepalingen van de
Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te
zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van
kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over
de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een
vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en
zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van  de te
vervangen regeling.
12.4 Indien  de  privacywetgeving  wijzigt,  zullen  partijen
meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen
teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.